Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Optisport Online Dordrecht

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van een handels-, bedrijf-, ambachts-, of beroepsactiviteit.
Ondernemer: Optisport Dordrecht B.V. handelend namens Sportimex en Maple Leaf.
Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie. Verder te noemen overeenkomst.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
Optisport Dordrecht B.V.
Fanny Blankers-Koenweg 10
3318 AX Dordrecht

E-mailadres: info@optisportonline.nl
Telefoonnummer: (078) 711 16 00

KvK-nummer: 24254442
Btw-identificatienummer: NL803783061B01

Artikel 3: Toepasselijkheid
3.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke met de consument gesloten overeenkomst.
3.2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ondernemer aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3. In afwijking van lid 2 kan, indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld en na te lezen op de website.

Artikel 4: Het aanbod
4.1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de onderneming gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4.4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en, deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging in gaat.

Artikel 5: De overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gesteld voorwaarden.
5.2. Indien de consument het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, stuurt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4. De ondernemer kan zich, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzonder voorwaarden te verbinden.

Artikel 6: Levering
6.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en het bij de uitvoering van bestellingen van producten.
6.2. De bestellingen worden afgeleverd op het afleveradres dat bij de aankoop is ingevoerd.

Artikel 7: Bedenktijd
7.1. De consument kan zich bij een overeenkomst beroepen op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na ontvangst en de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.
7.2. De consument kan zich alleen beroepen op de wettelijke bedenktijd zoals omschreven in lid 1, als het product niet is gebruikt. De consument is tijdens de bedenktijd verplicht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en werking van het product vast te stellen.
7.3. De ondernemer kan de volgende producten uitsluiten van de bedenktijd, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
- volgens de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, bijvoorbeeld: sticks, helmen en bitjes;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 8: Klachtenregeling
8.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven ingediend worden bij de ondernemer door te mailen naar info@optisportonline.nl.
8.2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk verwerkt, al dan niet binnen 14 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt de consument binnen de termijn van 14 werkdagen geïnformeerd met een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
8.3. Een klacht over een product of service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de ODR-platform van de website van de Europese Commissie https://ec.europa.eu/consumers/odr. De klacht wordt dan tevens naar de ondernemer gestuurd.

Artikel 9: Betaling en Prijzen
9.1. Alle prijzen op de website van de ondernemer zijn in euro’s inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijzen zijn exclusief administratiekosten, deze bedragen € 7,95 (Nederland) en € 12,95 (België) per bestelling.
9.2. De consument heeft de mogelijkheid bij het afronden van de bestelling het bestelbedrag te voldoen via iDeal.

Artikel 10: Geschillen
10.1. Op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2. Indien het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost dan is de daar toe bevoegde Nederlandse rechter, dan wel de bevoegde rechter van het arrondissement waar de consument woont, bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 11: Wijzigen
De ondernemer kan ten alle tijden de algemene voorwaarden wijzigen en de website veranderen, inclusief het verwijderen of beëindigen van welke inhoud of welk aspect van de site. Deze algemene voorwaarden kunnen te alle tijden worden aangepast door de ondernemer door de gewijzigde voorwaarden op de site kenbaar te maken. Voortgezet gebruik van de site, nadat de ondernemer deze wijzigingen openbaar heeft gemaakt, betekent dat u met deze wijzigingen instemt.